karmap.ir

تفکیک عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر. مثلا قطعه زمین هزارمتری را به چند قطعه کوچکتر مجزا کردن خوا ه مالک آن یک نفر باشد یا چند نفر. افراز نیز یعنی جداکردن سهم هریک از شرکا در ملک موردنظر به نسبت تعیین شده. بنابراین افراز در جایی معنی می دهد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد.

نقشه برداری / کارمَپ/ karmap.ir

انجام کلیه امور نقشه برداری در استان تهران گروه نقشه برداری کارمپ با استفاده از کارشناسان مجرب در زمینه امور نقشه برداری فعالیت می نماید. استفاده از ابزار و دوربین …